Vishwanatha Nagari Stava in kannada

Vishwanatha Nagari Stava in kannada

Vishwanatha Nagari Stava in kannada

images 22 1

ಸ್ವರ್ಗತಃ ಸುಖಕರೀ ದಿವೌಕಸಾಂ ಶೈಲರಾಜತನಯಾಽತಿವಲ್ಲಭಾ |
ಢುಂಢಿಭೈರವವಿದಾರಿತವಿಘ್ನಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೧ ||

ಯತ್ರ ದೇಹಪತನೇನ ದೇಹಿನಾಂ ಮುಕ್ತಿರೇವ ಭವತೀತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯ ನಿಚಯೇನ ಲಭ್ಯತೇ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೨ ||

ಸರ್ವದಾಽಮರಗಣೈಶ್ಚವಂದಿತಾ ಯಾ ಗಜೇಂದ್ರಮುಖವಾರಿತವಿಘ್ನಾ |
ಕಾಲಭೈರವಕೃತೈಕಶಾಸನಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೩ ||

ಯತ್ರ ತೀರ್ಥಮಮಲಾ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಯಾ ಸದಾಶಿವ ಸುಖಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಯಾ ಶಿವೇನ ರಚಿತಾ ನಿಜಾಯುಧೈಃ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೪ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಕೃತಮಜ್ಜನಪುಣ್ಯೈರ್ಜನ್ಮಜನ್ಮಸುಕೃತೈಃ ಖಲು ಲಭ್ಯಾ |
ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಭವ ಭವಾರ್ತಿನಾಶಿನಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೫ ||

ಯತ್ರ ಮುಕ್ತಿರಖಿಲೈಸ್ತು ಜಂತುಭಿರ್ಲಭ್ಯತೇ ಮರಣಮಾತ್ರತಃ ಸದಾ |
ನಾಖಿಲಾಮರಗಣೈಶ್ಚವಂದಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೬ ||

ಯತ್ರ ಶಕ್ರನಗರೀ ತನೀಯಸೀ ಯತ್ರ ಧಾತೃನಗರೀ ಕನೀಯಸೀ |
ಯತ್ರ ಕೇಶವಪುರೀ ಲಘೀಯಸೀ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೭ ||

ಯತ್ರ ದೇವತಟಿನೀ ಪ್ರಥೀಯಸೀ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಜನನೀ ಪಟೀಯಸೀ |
ಯತ್ರ ಭೈರವಕೃತಿರ್ಬಲೀಯಸೀ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೮ ||

ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀಸ್ತವಂ ಶುಭಂ
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತಮಾನಸಃ ಸದಾ |
ಪುತ್ರದಾರಗೃಹಲಾಭಮವ್ಯಯಂ
ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಮನಘಂ ಲಭೇತ್ಸದಾ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸವಿರಚಿತ ಕಾಶ್ಯಷ್ಟಕಂ ನಾಮ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀಸ್ತವಮ್ |

jain stavan,parshwanath bhagwan story in hindi,kashi inda bandanilli vishwanatha,parshwanath bhagwan story in gujarati,kannada bhajanegalu,lord shiva kannada songs,lord shiva kannada devotional songs,navkar mantra in different tunes,stavan,parshwanath bhagwan ki story,jain stories in hindi,parshwanath bhagwan story,kashi vishvanath,jain navkar mantra,om namo arihantanam,adi shankaracharya,annapoorneshwari stotram,shubhamangala raghunandan

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *