Yamuna Ashtakam lyrics in kannada

Yamuna Ashtakam lyrics in kannada

Yamuna Ashtakam lyrics in kannada

images 59 1

ಮುರಾರಿಕಾಯಕಾಲಿಮಾಲಲಾಮವಾರಿಧಾರಿಣೀ
ತೃಣೀಕೃತತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾ ತ್ರಿಲೋಕಶೋಕಹಾರಿಣೀ |
ಮನೋನುಕೂಲಕೂಲಕುಂಜಪುಂಜಧೂತದುರ್ಮದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ || ೧ ||

ಮಲಾಪಹಾರಿವಾರಿಪೂರಿಭೂರಿಮಂಡಿತಾಮೃತಾ
ಭೃಶಂ ಪ್ರವಾತಕಪ್ರಪಂಚನಾತಿಪಂಡಿತಾನಿಶಾ |
ಸುನಂದನಂದಿನಾಂಗಸಂಗರಾಗರಂಜಿತಾ ಹಿತಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ || ೨ ||

ಲಸತ್ತರಂಗಸಂಗಧೂತಭೂತಜಾತಪಾತಕಾ
ನವೀನಮಾಧುರೀಧುರೀಣಭಕ್ತಿಜಾತಚಾತಕಾ |
ತಟಾಂತವಾಸದಾಸಹಂಸಸಂವೃತಾಹ್ರಿಕಾಮದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ || ೩ ||

ವಿಹಾರರಾಸಸ್ವೇದಭೇದಧೀರತೀರಮಾರುತಾ
ಗತಾ ಗಿರಾಮಗೋಚರೇ ಯದೀಯನೀರಚಾರುತಾ |
ಪ್ರವಾಹಸಾಹಚರ್ಯಪೂತಮೇದಿನೀನದೀನದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ || ೪ ||

ತರಂಗಸಂಗಸೈಕತಾಂತರಾತಿತಂ ಸದಾಸಿತಾ
ಶರನ್ನಿಶಾಕರಾಂಶುಮಂಜುಮಂಜರೀ ಸಭಾಜಿತಾ |
ಭವಾರ್ಚನಾಪ್ರಚಾರುಣಾಂಬುನಾಧುನಾ ವಿಶಾರದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ || ೫ ||

ಜಲಾಂತಕೇಲಿಕಾರಿಚಾರುರಾಧಿಕಾಂಗರಾಗಿಣೀ
ಸ್ವಭರ್ತುರನ್ಯದುರ್ಲಭಾಂಗತಾಂಗತಾಂಶಭಾಗಿನೀ |
ಸ್ವದತ್ತಸುಪ್ತಸಪ್ತಸಿಂಧುಭೇದಿನಾತಿಕೋವಿದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ || ೬ ||

ಜಲಚ್ಯುತಾಚ್ಯುತಾಂಗರಾಗಲಮ್ಪಟಾಲಿಶಾಲಿನೀ
ವಿಲೋಲರಾಧಿಕಾಕಚಾಂತಚಮ್ಪಕಾಲಿಮಾಲಿನೀ |
ಸದಾವಗಾಹನಾವತೀರ್ಣಭರ್ತೃಭೃತ್ಯನಾರದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ || ೭ ||

ಸದೈವ ನಂದಿನಂದಕೇಲಿಶಾಲಿಕುಂಜಮಂಜುಲಾ
ತಟೋತ್ಥಫುಲ್ಲಮಲ್ಲಿಕಾಕದಂಬರೇಣುಸೂಜ್ಜ್ವಲಾ |
ಜಲಾವಗಾಹಿನಾಂ ನೃಣಾಂ ಭವಾಬ್ಧಿಸಿಂಧುಪಾರದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ || ೮ ||

kannada devotional songs,kannada devi songs,kannada bhakthi geethegalu,kannada bhakti songs,kannada devotional song,god lakshmi devi songs in kannada,annapoorna ashtakam,kannada,god shiva songs in kannada,lord shiva songs in kannada,gowri songs in kannada,navarathri pooja in kannada,durga songs in kannada,navadurga kannada songs,madhvacharya in kannada,durgadevi songs in kannada,durga devi songs in kannada,sri durga devi songs in kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *