Agni Stotram in tamil

Agni Stotram in tamil

Agni Stotram in tamil

images 9 2

ஶாந்திருவாச ।
ஓம் நம꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸாத⁴நாய மஹாத்மநே ।
ஏகத்³விபஞ்சதி⁴ஷ்ட்யாய ராஜஸூயே ஷடா³த்மநே ॥ 1 ॥

நம꞉ ஸமஸ்ததே³வாநாம் வ்ருத்திதா³ய ஸுவர்சஸே ।
ஶுக்ரரூபாய ஜக³தாமஶேஷாணாம் ஸ்தி²திப்ரத³꞉ ॥ 2 ॥

த்வம் முக²ம் ஸர்வதே³வாநாம் த்வயாத்தும் ப⁴க³வந்ஹவி꞉ ।
ப்ரீணயத்யகி²லாந் தே³வாந் த்வத்ப்ராணா꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ ॥ 3 ॥

ஹுதம் ஹவிஸ்த்வய்யமலமேத⁴த்வமுபக³ச்ச²தி ।
ததஶ்ச ஜலரூபேண பரிணாமமுபைதி யத் ॥ 4 ॥

தேநாகி²லௌஷதீ⁴ஜந்ம ப⁴வத்யநிலஸாரதே² ।
ஔஷதீ⁴பி⁴ரஶேஷாபி⁴꞉ ஸுக²ம் ஜீவந்தி ஜந்தவ꞉ ॥ 5 ॥

விதந்வதே நரா யஜ்ஞாந் த்வத்ஸ்ருஷ்டாஸ்வோஷதீ⁴ஷு ச ।
யஜ்ஞைர்தே³வாஸ்ததா² தை³த்யாஸ்தத்³வத்³ரக்ஷாம்ஸி பாவக ॥ 6 ॥

ஆப்யாய்யந்தே ச தே யஜ்ஞாஸ்த்வதா³தா⁴ரா ஹுதாஶந ।
அத꞉ ஸர்வஸ்ய யோநிஸ்த்வம் வஹ்நே ஸர்வமயஸ்ததா² ॥ 7 ॥

தே³வதா தா³நவா யக்ஷா தை³த்யா க³ந்த⁴ர்வராக்ஷஸா꞉ ।
மாநுஷா꞉ பஶவோ வ்ருக்ஷா ம்ருக³பக்ஷிஸரீஸ்ருபா꞉ ॥ 8 ॥

ஆப்யாய்யந்தே த்வயா ஸர்வே ஸம்வர்த்⁴யந்தே ச பாவக ।
த்வத்த ஏவோத்³ப⁴வம் யாந்தி த்வய்யந்தே ச ததா² லயம் ॥ 9 ॥

அப꞉ ஸ்ருஜஸி தே³வ த்வம் த்வமத்ஸி புநரேவ தா꞉ ।
பச்யமாநாஸ்த்வயா தாஶ்ச ப்ராணிநாம் புஷ்டிகாரணம் ॥ 10 ॥

தே³வேஷு தேஜோரூபேண காந்த்யா ஸித்³தே⁴ஷ்வவஸ்தி²த꞉ ।
விஷரூபேண நாகே³ஷு வாயுரூப꞉ பதத்த்ரிஷு ॥ 11 ॥

மநுஜேஷு ப⁴வாந் க்ரோதோ⁴ மோஹ꞉ பக்ஷிம்ருகா³தி³ஷு ।
அவஷ்டம்போ⁴(அ)ஸி தருஷு காடி²ந்யம் த்வம் மஹீம் ப்ரதி ॥ 12 ॥

ஜலே த்³ரவத்வம் ப⁴க³வாந் ஜலரூபீ ததா²(அ)நிலே ।
வ்யாபித்வேந ததை²வாக்³நே நப⁴ஸ்யாத்மா வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 13 ॥

த்வமக்³நே ஸர்வபூ⁴தாநாமந்தஶ்சரஸி பாலயந் ।
த்வாமேகமாஹு꞉ கவயஸ்த்வாமாஹுஸ்த்ரிவித⁴ம் புந꞉ ॥ 14 ॥

த்வாமஷ்டதா⁴ கல்பயித்வா யஜ்ஞவாஹமகல்பயந் ।
த்வயா ஸ்ருஷ்டமித³ம் விஶ்வம் வத³ந்தி பரமர்ஷய꞉ ॥ 15 ॥

த்வாம்ருதே ஹி ஜக³த்ஸர்வம் ஸத்³யோ நஶ்யேத்³து⁴தாஶந ।
துப்⁴யம் க்ருத்வா த்³விஜ꞉ பூஜாம் ஸ்வகர்மவிஹிதாம் க³திம் ॥ 16 ॥

ப்ரயாதி ஹவ்யகவ்யாத்³யை꞉ ஸ்வதா⁴ஸ்வாஹாப்⁴யுதீ³ரணாத் ।
பரிணாமாத்மவீர்யா ஹி ப்ராணிநாமமரார்சித ॥ 17 ॥

த³ஹந்தி ஸர்வபூ⁴தாநி ததோ நிஷ்க்ரம்ய ஹேதய꞉ ।
ஜாதவேத³ஸ்தவைவேயம் விஶ்வஸ்ருஷ்டிமஹாத்³யுதே ॥ 18 ॥

தவைவ வைதி³கம் கர்ம ஸர்வபூ⁴தாத்மகம் ஜக³த் ।
நமஸ்தே(அ)நல பிங்கா³க்ஷ நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஹுதாஶந ॥ 19 ॥

பாவகாத்³ய நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே ஹவ்யவாஹந ।
த்வமேவ பு⁴க்தபீதாநாம் பாசநாத்³விஶ்வபாவக꞉ ॥ 20 ॥

ஶஸ்யாநாம் பாககர்தா த்வம் போஷ்டா த்வம் ஜக³தஸ்ததா² ।
த்வமேவ மேக⁴ஸ்த்வம் வாயுஸ்த்வம் பீ³ஜம் ஶஸ்யஹேதுகம் ॥ 21 ॥

போஷாய ஸர்வபூ⁴தாநாம் பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வோ ஹ்யஸி ।
த்வம் ஜ்யோதி꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு த்வமாதி³த்யோ விபா⁴வஸு꞉ ॥ 22 ॥

த்வமஹஸ்த்வம் ததா² ராத்ரிருபே⁴ ஸந்த்⁴யே ததா² ப⁴வாந் ।
ஹிரண்யரேதாஸ்த்வம் வஹ்நே ஹிரண்யோத்³ப⁴வகாரணம் ॥ 23 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஶ்ச ப⁴வாந் ஹிரண்யஸத்³ருஶப்ரப⁴꞉ ।
த்வம் முஹூர்தம் க்ஷணஶ்ச த்வம் த்வம் த்ருடிஸ்த்வம் ததா² லவ꞉ ॥ 24 ॥

கலாகாஷ்டா²நிமேஷாதி³ரூபேணாஸி ஜக³த்ப்ரபோ⁴ ।
த்வமேதத³கி²லம் கால꞉ பரிணாமாத்மகோ ப⁴வாந் ॥ 25 ॥

யா ஜிஹ்வா ப⁴வத꞉ காளீ காலநிஷ்டா²கரீ ப்ரபோ⁴ ।
ப⁴யாந்ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 26 ॥

கராளீ நாம யா ஜிஹ்வா மஹாப்ரளயகாரணம் ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 27 ॥

மநோஜவா ச யா ஜிஹ்வா லகி⁴மாகு³ணலக்ஷணா ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 28 ॥

கரோதி காமம் பூ⁴தேப்⁴யோ யா தே ஜிஹ்வா ஸுலோஹிதா ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 29 ॥

ஸுதூ⁴ம்ரவர்ணா யா ஜிஹ்வா ப்ராணிநாம் ரோக³தா³ஹிகா ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 30 ॥

ஸ்பு²லிங்கி³நீ ச யா ஜிஹ்வா யத꞉ ஸகலபுத்³க³ளா꞉ ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 31 ॥

யா தே விஶ்வா ஸதா³ ஜிஹ்வா ப்ராணிநாம் ஶர்மதா³யிநீ ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 32 ॥

பிங்கா³க்ஷ லோஹிதக்³ரீவ க்ருஷ்ணவர்ண ஹுதாஶந ।
த்ராஹி மாம் ஸர்வதோ³ஷேப்⁴ய꞉ ஸம்ஸாராது³த்³த⁴ரேஹ மாம் ॥ 33 ॥

ப்ரஸீத³ வஹ்நே ஸப்தார்சி꞉ க்ருஶாநோ ஹவ்யவாஹந ।
அக்³நிபாவகஶுக்ராதி³ நாமாஷ்டபி⁴ருதீ³ரித꞉ ॥ 34 ॥

அக்³நே(அ)க்³ரே ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸமுத்³பூ⁴த விபா⁴வஸோ ।
ப்ரஸீத³ ஹவ்யவாஹாக்²ய அபி⁴ஷ்டுத மயாவ்யய ॥ 35 ॥

த்வமக்ஷயோ வஹ்நிரசிந்த்யரூப꞉
ஸம்ருத்³தி⁴மந் து³ஷ்ப்ரஸஹோ(அ)திதீவ்ர꞉ ।
த்வமவ்யயம் பீ⁴மமஶேஷலோகம்
ஸமூர்திகோ ஹந்த்யத²வாதிவீர்ய꞉ ॥ 36 ॥

த்வமுத்தமம் ஸத்த்வமஶேஷஸத்வ-
-ஹ்ருத்புண்ட³ரீகஸ்த்வமநந்தமீட்³யம் ।
த்வயா ததம் விஶ்வமித³ம் சராசரம்
ஹுதாஶநைகோ ப³ஹுதா⁴ த்வமத்ர ॥ 37 ॥

த்வமக்ஷய꞉ ஸகி³ரிவநா வஸுந்த⁴ரா
நப⁴꞉ ஸஸோமார்கமஹர்தி³வாகி²லம் ।
மஹோத³தே⁴ர்ஜட²ரக³தஞ்ச வாட³வோ
ப⁴வாந்விபூ⁴த்யா பரயா கரே ஸ்தி²த꞉ ॥ 38 ॥

ஹுதாஶநஸ்த்வமிதி ஸதா³பி⁴பூஜ்யஸே
மஹாக்ரதௌ நியமபரைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
அபி⁴ஷ்டுத꞉ பிவஸி ச ஸோமமத்⁴வரே
வஷட்க்ருதாந்யபி ச ஹவீம்ஷி பூ⁴தயே ॥ 39 ॥

த்வம் விப்ரை꞉ ஸததமிஹேஜ்யஸே ப²லார்த²ம்
வேதா³ங்கே³ஷ்வத² ஸகலேஷு கீ³யஸே த்வம் ।
த்வத்³தே⁴தோர்யஜநபராயணா த்³விஜேந்த்³ரா
வேதா³ங்கா³ந்யதி⁴க³மயந்தி ஸர்வகாலே ॥ 40 ॥

த்வம் ப்³ரஹ்மா யஜநபரஸ்ததை²வ விஷ்ணு꞉
பூ⁴தேஶ꞉ ஸுரபதிரர்யமா ஜலேஶ꞉ ।
ஸூர்யேந்து³ ஸகலஸுராஸுராஶ்ச ஹவ்யை꞉
ஸந்தோஷ்யாபி⁴மதப²லாந்யதா²ப்நுவந்தி ॥ 41 ॥

அர்சிர்பி⁴꞉ பரமமஹோபகா⁴தது³ஷ்டம்
ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம் தவ ஶுசி ஜாயதே ஸமஸ்தம் ।
ஸ்நாநாநாம் பரமமதீவ ப⁴ஸ்மநா ஸத்
ஸந்த்⁴யாயாம் முநிபி⁴ரதீவ ஸேவ்யஸே தத் ॥ 42 ॥

ப்ரஸீத³ வஹ்நே ஶுசிநாமதே⁴ய
ப்ரஸீத³ வாயோ விமலாதிதீ³ப்தே ।
ப்ரஸீத³ மே பாவக வைத்³யுதாத்³ய
ப்ரஸீத³ ஹவ்யாஶந பாஹி மாம் த்வம் ॥ 43 ॥

யத்தே வஹ்நே ஶிவம் ரூபம் யே ச தே ஸப்த ஹேதய꞉ ।
த꞉ பாஹி ந꞉ ஸ்துதோ தே³வ பிதா புத்ரமிவாத்மஜம் ॥ 44 ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே பௌ⁴த்யமந்வந்தரே அக்³நி ஸ்தோத்ரம் நாம ஏகோநஶதோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।

stotram,agni stotram in telugu,agni sthotram in telugu,durga stotram,amavasai in tamil,agni stotram,kalabhairava ashtakam in tamil,1000 praises in tamil,amavasai tharpanam in tamil,sothira baligal 1000 in tamil,amavasai pooja in tamil,1000 praises in tamil song,mahishasura mardini stotram,thai amavasai 2021 date in tamil,1000 praises in tamil blessing tv,shiva panchakshara stotram in telugu,shiva stotram,stotra,tamil,ashtalakshmi stotram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *