Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram lyrics in tamil

Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram lyrics in tamil

Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram lyrics in tamil

images 2023 12 20T223453.481 2

அதா²பரமஹம் வக்ஷ்யே(அ)ம்ருதஸஞ்ஜீவநம் ஸ்தவம் ।
யஸ்யாநுஷ்டா²நமாத்ரேண ம்ருத்யுர்தூ³ராத்பலாயதே ॥ 1 ॥

அஸாத்⁴யா꞉ கஷ்டஸாத்⁴யாஶ்ச மஹாரோகா³ ப⁴யங்கரா꞉ ।
ஶீக்⁴ரம் நஶ்யந்தி பட²நாத³ஸ்யாயுஶ்ச ப்ரவர்த⁴தே ॥ 2 ॥

ஶாகிநீடா³கிநீதோ³ஷா꞉ குத்³ருஷ்டிக்³ரஹஶத்ருஜா꞉ ।
ப்ரேதவேதாலயக்ஷோத்தா² பா³தா⁴ நஶ்யந்தி சாகி²லா꞉ ॥ 3 ॥

து³ரிதாநி ஸமஸ்தாநி நாநாஜந்மோத்³ப⁴வாநி ச ।
ஸம்ஸர்க³ஜவிகாராணி விளீயந்தே(அ)ஸ்ய பாட²த꞉ ॥ 4 ॥

ஸர்வோபத்³ரவநாஶாய ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶாந்தயே ।
ஆயு꞉ ப்ரவ்ருத்³த⁴யே சைதத் ஸ்தோத்ரம் பரமமத்³பு⁴தம் ॥ 5 ॥

பா³லக்³ரஹாபி⁴பூ⁴தாநாம் பா³லாநாம் ஸுக²தா³யகம் ।
ஸர்வாரிஷ்டஹரம் சைதத்³ப³லபுஷ்டிகரம் பரம் ॥ 6 ॥

பா³லாநாம் ஜீவநாயைதத் ஸ்தோத்ரம் தி³வ்யம் ஸுதோ⁴பமம் ।
ம்ருதவத்ஸத்வஹரணம் சிரஞ்ஜீவித்வகாரகம் ॥ 7 ॥

மஹாரோகா³பி⁴பூ⁴தாநாம் ப⁴யவ்யாகுலிதாத்மநாம் ।
ஸர்வாதி⁴வ்யாதி⁴ஹரணம் ப⁴யக்⁴நமம்ருதோபமம் ॥ 8 ॥

அல்பம்ருத்யுஶ்சாபம்ருத்யு꞉ பாடா²த³ஸ்ய꞉ ப்ரணஶ்யதி ।
ஜலா(அ)க்³நிவிஷஶஸ்த்ராரி ந ஹி ஶ்ருங்கி³ ப⁴யம் ததா² ॥ 9 ॥

க³ர்ப⁴ரக்ஷாகரம் ஸ்த்ரீணாம் பா³லாநாம் ஜீவநப்ரத³ம் ।
மஹாரோக³ஹரம் ந்ரூணாமல்பம்ருத்யுஹரம் பரம் ॥ 10 ॥

பா³லா வ்ருத்³தா⁴ஶ்ச தருணா நரா நார்யஶ்ச து³꞉கி²தா꞉ ।
ப⁴வந்தி ஸுகி²ந꞉ பாடா²த³ஸ்ய லோகே சிராயுஷ꞉ ॥ 11 ॥

அஸ்மாத்பரதரம் நாஸ்தி ஜீவநோபாய ஐஹிக꞉ ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந பாட²மஸ்ய ஸமாசரேத் ॥ 12 ॥

அயுதாவ்ருத்திகம் வாத² ஸஹஸ்ராவ்ருத்திகம் ததா² ।
தத³ர்த⁴ம் வா தத³ர்த⁴ம் வா படே²தே³தச்ச ப⁴க்தித꞉ ॥ 13 ॥

கலஶே விஷ்ணுமாராத்⁴ய தீ³பம் ப்ரஜ்வால்ய யத்நத꞉ ।
ஸாயம் ப்ராதஶ்ச விதி⁴வத் ஸ்தோத்ரமேதத் படே²த் ஸுதீ⁴꞉ ॥ 14 ॥

ஸர்பிஷா ஹவிஷா வா(அ)பி ஸம்யாவேநாத² ப⁴க்தித꞉ ।
த³ஶாம்ஶமாநதோ ஹோமம் குர்யாத் ஸர்வார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 15 ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
நமோ நமோ விஶ்வவிபா⁴வநாய
நமோ நமோ லோகஸுக²ப்ரதா³ய ।
நமோ நமோ விஶ்வஸ்ருஜேஶ்வராய
நமோ நமோ முக்திவரப்ரதா³ய ॥ 1 ॥

நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லலோகபாய
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லகாமதா³ய ।
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லகாரணாய
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லரக்ஷகாய ॥ 2 ॥

நமோ நமஸ்தே ஸகலார்திஹர்த்ரே
நமோ நமஸ்தே விருஜ꞉ ப்ரகர்த்ரே ।
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லவிஶ்வத⁴ர்த்ரே
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லலோகப⁴ர்த்ரே ॥ 3 ॥

ஸ்ருஷ்டம் தே³வ சராசரம் ஜக³தி³த³ம் ப்³ரஹ்மஸ்வரூபேண தே
ஸர்வம் தத்பரிபால்யதே ஜக³தி³த³ம் விஷ்ணுஸ்வரூபேண தே ।
விஶ்வம் ஸம்ஹ்ரிதயே ததே³வ நிகி²லம் ருத்³ரஸ்வரூபேண தே
ஸம்ஸிச்யாம்ருதஶீகரைர்ஹர மஹாரிஷ்டம் சிரம் ஜீவய ॥ 4 ॥

யோ த⁴ந்வந்தரிஸஞ்ஜ்ஞயா நிக³தி³த꞉ க்ஷீராப்³தி⁴தோ நி꞉ஸ்ருதோ
ஹஸ்தாப்⁴யாம் ஜநஜீவநாய கலஶம் பீயூஷபூர்ணம் த³த⁴த் ।
ஆயுர்வேத³மரீரசஜ்ஜநருஜாம் நாஶாய ஸ த்வம் முதா³
ஸம்ஸிச்யாம்ருதஶீகரைர்ஹர மஹாரிஷ்டம் சிரம் ஜீவய ॥ 5 ॥

ஸ்த்ரீரூபம் வரபூ⁴ஷணாம்ப³ரத⁴ரம் த்ரைலோக்யஸம்மோஹநம்
க்ருத்வா பாயயதி ஸ்ம ய꞉ ஸுரக³ணாந் பீயூஷமத்யுத்தமம் ।
சக்ரே தை³த்யக³ணாந் ஸுதா⁴விரஹிதாந் ஸம்மோஹ்ய ஸ த்வம் முதா³
ஸம்ஸிச்யாம்ருதஶீகரைர்ஹர மஹாரிஷ்டம் சிரம் ஜீவய ॥ 6 ॥

சாக்ஷுஷோத³தி⁴ஸம்ப்லாவ பூ⁴வேத³ப ஜ²ஷாக்ருதே ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 7 ॥

ப்ருஷ்ட²மந்த³ரநிர்கூ⁴ர்ணநித்³ராக்ஷ கமடா²க்ருதே ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 8 ॥

யாஞ்சாச்ச²லப³லித்ராஸமுக்தநிர்ஜர வாமந ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 9 ॥

த⁴ரோத்³தா⁴ர ஹிரண்யாக்ஷகா⁴த க்ரோடா³க்ருதே ப்ரபோ⁴ ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 10 ॥

ப⁴க்தத்ராஸவிநாஶாத்தசண்ட³த்வ ந்ருஹரே விபோ⁴ ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 11 ॥

க்ஷத்ரியாரண்யஸஞ்சே²த³குடா²ரகரரைணுக ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 12 ॥

ரக்ஷோராஜப்ரதாபாப்³தி⁴ஶோஷணாஶுக³ ராக⁴வ ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 13 ॥

பூ⁴பா⁴ராஸுரஸந்தோ³ஹகாலாக்³நே ருக்மிணீபதே ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 14 ॥

வேத³மார்க³ரதாநர்ஹவிப்⁴ராந்த்யை பு³த்³த⁴ரூபத்⁴ருக் ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 15 ॥

கலிவர்ணாஶ்ரமாஸ்பஷ்டத⁴ர்மர்த்⁴யை கல்கிரூபபா⁴க் ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 16 ॥

அஸாத்⁴யா꞉ கஷ்டஸாத்⁴யா யே மஹாரோகா³ ப⁴யங்கரா꞉ ।
சி²ந்தி⁴ தாநாஶு சக்ரேண சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 17 ॥

அல்பம்ருத்யும் சாபம்ருத்யும் மஹோத்பாதாநுபத்³ரவாந் ।
பி⁴ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ க³தா³கா⁴தைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 18 ॥

அஹம் ந ஜாநே கிமபி த்வத³ந்யத்
ஸமாஶ்ரயே நாத² பதா³ம்பு³ஜம் தே ।
குருஷ்வ தத்³யந்மநஸீப்ஸிதம் தே
ஸுகர்மணா கேந ஸமக்ஷமீயாம் ॥ 19 ॥

த்வமேவ தாதோ ஜநநீ த்வமேவ
த்வமேவ நாத²ஶ்ச த்வமேவ ப³ந்து⁴꞉ ।
வித்³யாத⁴நாகா³ரகுலம் த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மம தே³வதே³வ ॥ 20 ॥

ந மே(அ)பராத⁴ம் ப்ரவிளோகய ப்ரபோ⁴-
-(அ)பராத⁴ஸிந்தோ⁴ஶ்ச த³யாநிதி⁴ஸ்த்வம் ।
தாதேந து³ஷ்டோ(அ)பி ஸுத꞉ ஸுரக்ஷதே
த³யாளுதா தே(அ)வது ஸர்வதா³(அ)ஸ்மாந் ॥ 21 ॥

அஹஹ விஸ்மர நாத² ந மாம் ஸதா³
கருணயா நிஜயா பரிபூரித꞉ ।
பு⁴வி ப⁴வாந் யதி³ மே ந ஹி ரக்ஷக꞉
கத²மஹோ மம ஜீவநமத்ர வை ॥ 22 ॥

த³ஹ த³ஹ க்ருபயா த்வம் வ்யாதி⁴ஜாலம் விஶாலம்
ஹர ஹர கரவாலம் சால்பம்ருத்யோ꞉ கராளம் ।
நிஜஜநபரிபாலம் த்வாம் ப⁴ஜே பா⁴வயாளம்
குரு குரு ப³ஹுகாலம் ஜீவிதம் மே ஸதா³(அ)லம் ॥ 23 ॥

ந யத்ர த⁴ர்மாசரணம் ந ஜாநம்
வ்ரதம் ந யோகோ³ ந ச விஷ்ணுசர்சா ।
ந பித்ருகோ³விப்ரவராமரார்சா
ஸ்வல்பாயுஷஸ்தத்ர ஜநா ப⁴வந்தி ॥ 24 ॥

அத² மந்த்ரம் ।
க்லீம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் நமோ ப⁴க³வதே ஜநார்த³நாய ஸகல து³ரிதாநி நாஶய நாஶய ।
க்ஷ்ரௌம் ஆரோக்³யம் குரு குரு । ஹ்ரீம் தீ³ர்க⁴மாயுர்தே³ஹி தே³ஹி ஸ்வாஹா ॥

ப²லஶ்ருதி꞉ ।
அஸ்ய தா⁴ரணதோ ஜாபாத³ள்பம்ருத்யு꞉ ப்ரஶாம்யதி ।
க³ர்ப⁴ரக்ஷாகரம் ஸ்த்ரீணாம் பா³லாநாம் ஜீவநம் பரம் ॥ 1 ॥

ஶதம் பஞ்சாஶதம் ஶக்த்யா(அ)த²வா பஞ்சாதி⁴விம்ஶதிம் ।
புஸ்தகாநாம் த்³விஜேப்⁴யஸ்து த³த்³யாத்³தீ³ர்கா⁴யுஷாப்தயே ॥ 2 ॥

பூ⁴ர்ஜபத்ரே விளிக்²யேத³ம் கண்டே² வா பா³ஹுமூலகே ।
ஸந்தா⁴ரயேத்³க³ர்ப⁴ரக்ஷா பா³லரக்ஷா ச ஜாயதே ॥ 3 ॥

ஸர்வே ரோகா³ விநஶ்யந்தி ஸர்வா பா³தா⁴꞉ ப்ரஶாம்யதி ।
குத்³ருஷ்டிஜம் ப⁴யம் நஶ்யேத் ததா² ப்ரேதாதி³ஜம் ப⁴யம் ॥ 4 ॥

மயா கதி²தமேதத்தே(அ)ம்ருதஸஞ்ஜீவநம் பரம் ।
அல்பம்ருத்யுஹரம் ஸ்தோத்ரம் ம்ருதவத்ஸத்வநாஶநம் ॥ 5 ॥

இதி ஸுத³ர்ஶநஸம்ஹிதோக்தம் அம்ருதஸஞ்ஜீவந த⁴ந்வந்தரி ஸ்தோத்ரம் ॥

dhanvantari mantra,dhanvantari stotram,dhanvantari,dhanvantari (deity),dhanvantari mantra tamil,amritha sanjeevani dhanvanthari stotram,amritha saneevani dhanvanthri stotram,dhanvantri,dhanvantari mantra 108 times,stotram,dhanvantri maha mantra,dhanvantri mantra,sri dhanvantari stotram,amrita sanjivani stotram,benefits of chanting dhanvantari stotram,amrita sanjeevani,mrit sanjeevani stotram benefits,siddhar mantra in tamil,dhanvantari maha mantra

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *