Ashwattha Stotram in tamil

Ashwattha Stotram in tamil

Ashwattha Stotram in tamil

images 40 2

ஶ்ரீ நாரத³ உவாச |
அனாயாஸேன லோகோ(அ)யம் ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் |
ஸர்வதே³வாத்மகம் சைவம் தன்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ || 1 ||

ப்³ரஹ்மோவாச |
ஶ்ருணு தே³வ முனே(அ)ஶ்வத்த²ம் ஶுத்³த⁴ம் ஸர்வாத்மகம் தரும் |
யத்ப்ரத³க்ஷிணதோ லோக꞉ ஸர்வான்காமான்ஸமஶ்னுதே || 2 ||

அஶ்வத்தா²த்³த³க்ஷிணே ருத்³ர꞉ பஶ்சிமே விஷ்ணுராஶ்ரித꞉ |
ப்³ரஹ்மா சோத்தரதே³ஶஸ்த²꞉ பூர்வேத்விந்த்³ராதி³தே³வதா꞉ || 3 ||

ஸ்கந்தோ⁴பஸ்கந்த⁴பத்ரேஷு கோ³விப்ரமுனயஸ்ததா² |
மூலம் வேதா³꞉ பயோ யஜ்ஞா꞉ ஸம்ஸ்தி²தா முனிபுங்க³வ || 4 ||

பூர்வாதி³தி³க்ஷு ஸம்யாதா நதீ³னத³ஸரோ(அ)ப்³த⁴ய꞉ |
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன ஹ்யஶ்வத்த²ம் ஸம்ஶ்ரயேத்³பு³த⁴꞉ || 5 ||

த்வம் க்ஷீர்யப²லகஶ்சைவ ஶீதலஶ்ச வனஸ்பதே |
த்வாமாராத்⁴ய நரோ விந்த்³யாதை³ஹிகாமுஷ்மிகம் ப²லம் || 6 ||

சலத்³த³லாய வ்ருக்ஷாய ஸர்வதா³ஶ்ரிதவிஷ்ணவே |
போ³தி⁴ஸத்த்வாய தே³வாய ஹ்யஶ்வத்தா²ய நமோ நம꞉ || 7 ||

அஶ்வத்த² யஸ்மாத்த்வயி வ்ருக்ஷராஜ
நாராயணஸ்திஷ்ட²தி ஸர்வகாலே |
அத²꞉ ஶ்ருதஸ்த்வம் ஸததம் தரூணாம்
த⁴ன்யோ(அ)ஸி சாரிஷ்டவினாஶகோ(அ)ஸி || 8 ||

க்ஷீரத³ஸ்த்வம் ச யேனேஹ யேன ஶ்ரீஸ்த்வாம் நிஷேவதே |
ஸத்யேன தேன வ்ருக்ஷேந்த்³ர மாமபி ஶ்ரீர்னிஷேவதாம் || 9 ||

ஏகாத³ஶாத்மா ருத்³ரோ(அ)ஸி வஸுனாத²ஶிரோமணி꞉ |
நாராயணோ(அ)ஸி தே³வானாம் வ்ருக்ஷராஜோ(அ)ஸி பிப்பல || 10 ||

அக்³னிக³ர்ப⁴꞉ ஶமீக³ர்போ⁴ தே³வக³ர்ப⁴꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ பூ⁴க³ர்போ⁴ யஜ்ஞக³ர்போ⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே || 11 ||

ஆயுர்ப³லம் யஶோ வர்ச꞉ ப்ரஜா꞉ பஶுவஸூனி ச |
ப்³ரஹ்மஜ்ஞானம் ச மேதா⁴ம் ச த்வம் நோ தே³ஹி வனஸ்பதே || 12 ||

ஸததம் வருணோ ரக்ஷேத் த்வாமாராத்³வ்ருஷ்டிராஶ்ரயேத் |
பரிதஸ்த்வாம் நிஷேவந்தாம் த்ருணானி ஸுக²மஸ்து தே || 13 ||

அக்ஷிஸ்பந்த³ம் பு⁴ஜஸ்பந்த³ம் து³ஸ்ஸ்வப்னம் து³ர்விசிந்தனம் |
ஶத்ரூணாம் ஸமுத்தா²னம் ஹ்யஶ்வத்த² ஶமய ப்ரபோ⁴ || 14 ||

அஶ்வத்தா²ய வரேண்யாய ஸர்வைஶ்வர்ய ப்ரதா³யினே |
நமோ து³ஸ்ஸ்வப்னநாஶாய ஸுஸ்வப்னப²லதா³யினே || 15 ||

மூலதோ ப்³ரஹ்மரூபாய மத்⁴யதோ விஷ்ணுரூபிணே |
அக்³ரத꞉ ஶிவரூபாய வ்ருக்ஷராஜாய தே நம꞉ || 16 ||

யம் த்³ருஷ்ட்வா முச்யதே ரோகை³꞉ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா பாபை꞉ ப்ரமுச்யதே |
யதா³ஶ்ரயாச்சிரஞ்ஜீவீ தமஶ்வத்த²ம் நமாம்யஹம் || 17 ||

அஶ்வத்த² ஸுமஹாபா⁴க³ ஸுப⁴க³ ப்ரியத³ர்ஶன |
இஷ்டகாமாம்ஶ்ச மே தே³ஹி ஶத்ருப்⁴யஸ்து பராப⁴வம் || 18 ||

ஆயு꞉ ப்ரஜாம் த⁴னம் தா⁴ன்யம் ஸௌபா⁴க்³யம் ஸர்வஸம்பத³ம் |
தே³ஹி தே³வ மஹாவ்ருக்ஷ த்வாமஹம் ஶரணம் க³த꞉ || 19 ||

ருக்³யஜுஸ்ஸாமமந்த்ராத்மா ஸர்வரூபீ பராத்பர꞉ |
அஶ்வத்தோ² வேத³மூலோ(அ)ஸௌ ருஷிபி⁴꞉ ப்ரோச்யதே ஸதா³ || 20 ||

ப்³ரஹ்மஹா கு³ருஹா சைவ த³ரித்³ரோ வ்யாதி⁴பீடி³த꞉ |
ஆவ்ருத்த்ய லக்ஷஸங்க்²யம் தத் ஸ்தோத்ரமேதத்ஸுகீ² ப⁴வேத் || 21 ||

ப்³ரஹ்மசாரீ ஹவிர்ஹ்யாஶீ த்வத³ஶ்ஶாயீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
பாபோபஹதசித்தோபி வ்ரதமேதத்ஸமாசரேத் || 22 ||

ஏகஹஸ்தம் த்³விஹஸ்தம் வா குர்யாத்³கோ³மயலேபனம் |
அர்சேத்புருஷஸூக்தேன ப்ரணவேன விஶேஷத꞉ || 23 ||

மௌனீ ப்ரத³க்ஷிணம் குர்யாத்ப்ராகு³க்தப²லபா⁴க்³ப⁴வேத் |
விஷ்ணோர்னாமஸஹஸ்ரேண ஹ்யச்யுதஸ்யாபி கீர்தனாத் || 24 ||

பதே³ பதா³ந்தரம் க³த்வா கரசேஷ்டாவிவர்ஜித꞉ |
வாசா ஸ்தோத்ரம் மனோ த்⁴யானே சதுரங்க³ம் ப்ரத³க்ஷிணம் || 25 ||

அஶ்வத்த²꞉ ஸ்தா²பிதோ யேன தத்குலம் ஸ்தா²பிதம் தத꞉ |
த⁴னாயுஷாம் ஸம்ருத்³தி⁴ஸ்து நரகாத்தாரயேத்பித்ரூன் || 26 ||

அஶ்வத்த²மூலமாஶ்ரித்ய ஶாகான்னோத³கதா³னத꞉ |
ஏகஸ்மின் போ⁴ஜிதே விப்ரே கோடிப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜனம் || 27 ||

அஶ்வத்த²மூல மாஶ்ரித்ய ஜபஹோமஸுரார்சனாத் |
அக்ஷயம் ப²லமாப்னோதி ப்³ரஹ்மணோ வசனம் ததா² || 28 ||

ஏவமாஶ்வாஸிதோ(அ)ஶ்வத்த²꞉ ஸதா³ஶ்வாஸாய கல்பதே |
யஜ்ஞார்த²ம் சே²தி³தே(அ)ஶ்வத்தே² ஹ்யக்ஷயம் ஸ்வர்க³மாப்னுயாத் || 29 ||

சி²ன்னோ யேன வ்ருதா²(அ)ஶ்வத்த²ஶ்சே²தி³தா꞉ பித்ருதே³வதா꞉ |
அஶ்வத்த²꞉ பூஜிதோ யத்ர பூஜிதா꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ || 30 ||

இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்ம நாரத³ ஸம்வாதே³ அஶ்வத்த² ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

ashwatha tree in tamil,stotram,arasamaram benefits in tamil,arasamaram health benefits in tamil,iyyappan songs in tamil,ayyappan songs in tamil,ayyappan mp3 songs in tamil,stotra,aswatha stotram importance,aswatha vruksha stotram,ashwata vruksha stotram,aswatha vriksha stotram,dakshinamurthy stotram,sri lakshmi stotram,sri lakshmi nrisimha kalavaramba stotram,durga ashtottara shatanamavali in sanskrit,ashwatha tree in telugu,aswatha narayana stotram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *