Ashvattha Stotram in kannada

Ashvattha Stotram in kannada

Ashvattha Stotram in kannada

images 40 1

ಶ್ರೀ ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಅನಾಯಾಸೇನ ಲೋಕೋಽಯಂ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಂ ಚೈವಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವ ಮುನೇಽಶ್ವತ್ಥಂ ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ತರುಂ |
ಯತ್ಪ್ರದಕ್ಷಿಣತೋ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ಸಮಶ್ನುತೇ || ೨ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಾದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ರುದ್ರಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ವಿಷ್ಣುರಾಶ್ರಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚೋತ್ತರದೇಶಸ್ಥಃ ಪೂರ್ವೇತ್ವಿಂದ್ರಾದಿದೇವತಾಃ || ೩ ||

ಸ್ಕಂಧೋಪಸ್ಕಂಧಪತ್ರೇಷು ಗೋವಿಪ್ರಮುನಯಸ್ತಥಾ |
ಮೂಲಂ ವೇದಾಃ ಪಯೋ ಯಜ್ಞಾಃ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಮುನಿಪುಂಗವ || ೪ ||

ಪೂರ್ವಾದಿದಿಕ್ಷು ಸಂಯಾತಾ ನದೀನದಸರೋಽಬ್ಧಯಃ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಹ್ಯಶ್ವತ್ಥಂ ಸಂಶ್ರಯೇದ್ಬುಧಃ || ೫ ||

ತ್ವಂ ಕ್ಷೀರ್ಯಫಲಕಶ್ಚೈವ ಶೀತಲಶ್ಚ ವನಸ್ಪತೇ |
ತ್ವಾಮಾರಾಧ್ಯ ನರೋ ವಿಂದ್ಯಾದೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಂ ಫಲಮ್ || ೬ ||

ಚಲದ್ದಲಾಯ ವೃಕ್ಷಾಯ ಸರ್ವದಾಶ್ರಿತವಿಷ್ಣವೇ |
ಬೋಧಿಸತ್ತ್ವಾಯ ದೇವಾಯ ಹ್ಯಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ಅಶ್ವತ್ಥ ಯಸ್ಮಾತ್ತ್ವಯಿ ವೃಕ್ಷರಾಜ
ನಾರಾಯಣಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಕಾಲೇ |
ಅಥಃ ಶೃತಸ್ತ್ವಂ ಸತತಂ ತರೂಣಾಂ
ಧನ್ಯೋಽಸಿ ಚಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಕೋಽಸಿ || ೮ ||

ಕ್ಷೀರದಸ್ತ್ವಂ ಚ ಯೇನೇಹ ಯೇನ ಶ್ರೀಸ್ತ್ವಾಂ ನಿಷೇವತೇ |
ಸತ್ಯೇನ ತೇನ ವೃಕ್ಷೇಂದ್ರ ಮಾಮಪಿ ಶ್ರೀರ್ನಿಷೇವತಾಮ್ || ೯ ||

ಏಕಾದಶಾತ್ಮಾ ರುದ್ರೋಽಸಿ ವಸುನಾಥಶಿರೋಮಣಿಃ |
ನಾರಾಯಣೋಽಸಿ ದೇವಾನಾಂ ವೃಕ್ಷರಾಜೋಽಸಿ ಪಿಪ್ಪಲ || ೧೦ ||

ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಃ ಶಮೀಗರ್ಭೋ ದೇವಗರ್ಭಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂಗರ್ಭೋ ಯಜ್ಞಗರ್ಭೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೧ ||

ಆಯುರ್ಬಲಂ ಯಶೋ ವರ್ಚಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪಶುವಸೂನಿ ಚ |
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಚ ಮೇಧಾಂ ಚ ತ್ವಂ ನೋ ದೇಹಿ ವನಸ್ಪತೇ || ೧೨ ||

ಸತತಂ ವರುಣೋ ರಕ್ಷೇತ್ ತ್ವಾಮಾರಾದ್ವೃಷ್ಟಿರಾಶ್ರಯೇತ್ |
ಪರಿತಸ್ತ್ವಾಂ ನಿಷೇವಂತಾಂ ತೃಣಾನಿ ಸುಖಮಸ್ತು ತೇ || ೧೩ ||

ಅಕ್ಷಿಸ್ಪಂದಂ ಭುಜಸ್ಪಂದಂ ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನಂ ದುರ್ವಿಚಿಂತನಂ |
ಶತ್ರೂಣಾಂ ಸಮುತ್ಥಾನಂ ಹ್ಯಶ್ವತ್ಥ ಶಮಯ ಪ್ರಭೋ || ೧೪ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಮೋ ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶಾಯ ಸುಸ್ವಪ್ನಫಲದಾಯಿನೇ || ೧೫ ||

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ |
ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗೈಃ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಯದಾಶ್ರಯಾಚ್ಚಿರಂಜೀವೀ ತಮಶ್ವತ್ಥಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೭ ||

ಅಶ್ವತ್ಥ ಸುಮಹಾಭಾಗ ಸುಭಗ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ |
ಇಷ್ಟಕಾಮಾಂಶ್ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಶತ್ರುಭ್ಯಸ್ತು ಪರಾಭವಮ್ || ೧೮ ||

ಆಯುಃ ಪ್ರಜಾಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪದಂ |
ದೇಹಿ ದೇವ ಮಹಾವೃಕ್ಷ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೯ ||

ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಮಂತ್ರಾತ್ಮಾ ಸರ್ವರೂಪೀ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಅಶ್ವತ್ಥೋ ವೇದಮೂಲೋಽಸೌ ಋಷಿಭಿಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಸದಾ || ೨೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಗುರುಹಾ ಚೈವ ದರಿದ್ರೋ ವ್ಯಾಧಿಪೀಡಿತಃ |
ಆವೃತ್ತ್ಯ ಲಕ್ಷಸಂಖ್ಯಂ ತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಸುಖೀ ಭವೇತ್ || ೨೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಹವಿರ್ಹ್ಯಾಶೀ ತ್ವದಶ್ಶಾಯೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಪಾಪೋಪಹತಚಿತ್ತೋಪಿ ವ್ರತಮೇತತ್ಸಮಾಚರೇತ್ || ೨೨ ||

ಏಕಹಸ್ತಂ ದ್ವಿಹಸ್ತಂ ವಾ ಕುರ್ಯಾದ್ಗೋಮಯಲೇಪನಂ |
ಅರ್ಚೇತ್ಪುರುಷಸೂಕ್ತೇನ ಪ್ರಣವೇನ ವಿಶೇಷತಃ || ೨೩ ||

ಮೌನೀ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪ್ರಾಗುಕ್ತಫಲಭಾಗ್ಭವೇತ್ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಹ್ಯಚ್ಯುತಸ್ಯಾಪಿ ಕೀರ್ತನಾತ್ || ೨೪ ||

ಪದೇ ಪದಾಂತರಂ ಗತ್ವಾ ಕರಚೇಷ್ಟಾವಿವರ್ಜಿತಃ |
ವಾಚಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನೋ ಧ್ಯಾನೇ ಚತುರಂಗಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ || ೨೫ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಃ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಯೇನ ತತ್ಕುಲಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ತತಃ |
ಧನಾಯುಷಾಂ ಸಮೃದ್ಧಿಸ್ತು ನರಕಾತ್ತಾರಯೇತ್ಪಿತೄನ್ || ೨೬ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಶಾಕಾನ್ನೋದಕದಾನತಃ |
ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಭೋಜಿತೇ ವಿಪ್ರೇ ಕೋಟಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಮ್ || ೨೭ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲ ಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಜಪಹೋಮಸುರಾರ್ಚನಾತ್ |
ಅಕ್ಷಯಂ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಚನಂ ತಥಾ || ೨೮ ||

ಏವಮಾಶ್ವಾಸಿತೋಽಶ್ವತ್ಥಃ ಸದಾಶ್ವಾಸಾಯ ಕಲ್ಪತೇ |
ಯಜ್ಞಾರ್ಥಂ ಛೇದಿತೇಽಶ್ವತ್ಥೇ ಹ್ಯಕ್ಷಯಂ ಸ್ವರ್ಗಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೯ ||

ಛಿನ್ನೋ ಯೇನ ವೃಥಾಽಶ್ವತ್ಥಶ್ಛೇದಿತಾಃ ಪಿತೃದೇವತಾಃ |
ಅಶ್ವತ್ಥಃ ಪೂಜಿತೋ ಯತ್ರ ಪೂಜಿತಾಃ ಸರ್ವದೇವತಾಃ || ೩೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ಸಂವಾದೇ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ |

kannada bhavageethegalu,kannada folk songs,kannada songs,kannada light music,mantra in kannada,stotras in kannada,kannada,mantras in kannada,folk songs kannada,songs of c aswath in kannada,ashwattha stotram,stotra,arali mara facts in kannada,c ashwath hit songs kannada,yoyo tv kannada,ashwatha vriksha vandana stotra,kannada pooja tips,aswatha vruksha stotram,kannada news,tips for pooja from home in kannada,ashwatha vriksha stotra,stotram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *