Ashvattha Stotram in telugu

Ashvattha Stotram in telugu

Ashvattha Stotram in telugu

images 40

శ్రీ నారద ఉవాచ |
అనాయాసేన లోకోఽయం సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ |
సర్వదేవాత్మకం చైవం తన్మే బ్రూహి పితామహ || ౧ ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణు దేవ మునేఽశ్వత్థం శుద్ధం సర్వాత్మకం తరుం |
యత్ప్రదక్షిణతో లోకః సర్వాన్కామాన్సమశ్నుతే || ౨ ||

అశ్వత్థాద్దక్షిణే రుద్రః పశ్చిమే విష్ణురాశ్రితః |
బ్రహ్మా చోత్తరదేశస్థః పూర్వేత్వింద్రాదిదేవతాః || ౩ ||

స్కంధోపస్కంధపత్రేషు గోవిప్రమునయస్తథా |
మూలం వేదాః పయో యజ్ఞాః సంస్థితా మునిపుంగవ || ౪ ||

పూర్వాదిదిక్షు సంయాతా నదీనదసరోఽబ్ధయః |
తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన హ్యశ్వత్థం సంశ్రయేద్బుధః || ౫ ||

త్వం క్షీర్యఫలకశ్చైవ శీతలశ్చ వనస్పతే |
త్వామారాధ్య నరో వింద్యాదైహికాముష్మికం ఫలమ్ || ౬ ||

చలద్దలాయ వృక్షాయ సర్వదాశ్రితవిష్ణవే |
బోధిసత్త్వాయ దేవాయ హ్యశ్వత్థాయ నమో నమః || ౭ ||

అశ్వత్థ యస్మాత్త్వయి వృక్షరాజ
నారాయణస్తిష్ఠతి సర్వకాలే |
అథః శృతస్త్వం సతతం తరూణాం
ధన్యోఽసి చారిష్టవినాశకోఽసి || ౮ ||

క్షీరదస్త్వం చ యేనేహ యేన శ్రీస్త్వాం నిషేవతే |
సత్యేన తేన వృక్షేంద్ర మామపి శ్రీర్నిషేవతామ్ || ౯ ||

ఏకాదశాత్మా రుద్రోఽసి వసునాథశిరోమణిః |
నారాయణోఽసి దేవానాం వృక్షరాజోఽసి పిప్పల || ౧౦ ||

అగ్నిగర్భః శమీగర్భో దేవగర్భః ప్రజాపతిః |
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో యజ్ఞగర్భో నమోఽస్తు తే || ౧౧ ||

ఆయుర్బలం యశో వర్చః ప్రజాః పశువసూని చ |
బ్రహ్మజ్ఞానం చ మేధాం చ త్వం నో దేహి వనస్పతే || ౧౨ ||

సతతం వరుణో రక్షేత్ త్వామారాద్వృష్టిరాశ్రయేత్ |
పరితస్త్వాం నిషేవంతాం తృణాని సుఖమస్తు తే || ౧౩ ||

అక్షిస్పందం భుజస్పందం దుస్స్వప్నం దుర్విచింతనం |
శత్రూణాం సముత్థానం హ్యశ్వత్థ శమయ ప్రభో || ౧౪ ||

అశ్వత్థాయ వరేణ్యాయ సర్వైశ్వర్య ప్రదాయినే |
నమో దుస్స్వప్ననాశాయ సుస్వప్నఫలదాయినే || ౧౫ ||

మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణే |
అగ్రతః శివరూపాయ వృక్షరాజాయ తే నమః || ౧౬ ||

యం దృష్ట్వా ముచ్యతే రోగైః స్పృష్ట్వా పాపైః ప్రముచ్యతే |
యదాశ్రయాచ్చిరంజీవీ తమశ్వత్థం నమామ్యహమ్ || ౧౭ ||

అశ్వత్థ సుమహాభాగ సుభగ ప్రియదర్శన |
ఇష్టకామాంశ్చ మే దేహి శత్రుభ్యస్తు పరాభవమ్ || ౧౮ ||

ఆయుః ప్రజాం ధనం ధాన్యం సౌభాగ్యం సర్వసంపదం |
దేహి దేవ మహావృక్ష త్వామహం శరణం గతః || ౧౯ ||

ఋగ్యజుస్సామమంత్రాత్మా సర్వరూపీ పరాత్పరః |
అశ్వత్థో వేదమూలోఽసౌ ఋషిభిః ప్రోచ్యతే సదా || ౨౦ ||

బ్రహ్మహా గురుహా చైవ దరిద్రో వ్యాధిపీడితః |
ఆవృత్త్య లక్షసంఖ్యం తత్ స్తోత్రమేతత్సుఖీ భవేత్ || ౨౧ ||

బ్రహ్మచారీ హవిర్హ్యాశీ త్వదశ్శాయీ జితేంద్రియః |
పాపోపహతచిత్తోపి వ్రతమేతత్సమాచరేత్ || ౨౨ ||

ఏకహస్తం ద్విహస్తం వా కుర్యాద్గోమయలేపనం |
అర్చేత్పురుషసూక్తేన ప్రణవేన విశేషతః || ౨౩ ||

మౌనీ ప్రదక్షిణం కుర్యాత్ప్రాగుక్తఫలభాగ్భవేత్ |
విష్ణోర్నామసహస్రేణ హ్యచ్యుతస్యాపి కీర్తనాత్ || ౨౪ ||

పదే పదాంతరం గత్వా కరచేష్టావివర్జితః |
వాచా స్తోత్రం మనో ధ్యానే చతురంగం ప్రదక్షిణమ్ || ౨౫ ||

అశ్వత్థః స్థాపితో యేన తత్కులం స్థాపితం తతః |
ధనాయుషాం సమృద్ధిస్తు నరకాత్తారయేత్పితౄన్ || ౨౬ ||

అశ్వత్థమూలమాశ్రిత్య శాకాన్నోదకదానతః |
ఏకస్మిన్ భోజితే విప్రే కోటిబ్రాహ్మణభోజనమ్ || ౨౭ ||

అశ్వత్థమూల మాశ్రిత్య జపహోమసురార్చనాత్ |
అక్షయం ఫలమాప్నోతి బ్రహ్మణో వచనం తథా || ౨౮ ||

ఏవమాశ్వాసితోఽశ్వత్థః సదాశ్వాసాయ కల్పతే |
యజ్ఞార్థం ఛేదితేఽశ్వత్థే హ్యక్షయం స్వర్గమాప్నుయాత్ || ౨౯ ||

ఛిన్నో యేన వృథాఽశ్వత్థశ్ఛేదితాః పితృదేవతాః |
అశ్వత్థః పూజితో యత్ర పూజితాః సర్వదేవతాః || ౩౦ ||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మ నారద సంవాదే అశ్వత్థ స్తోత్రం సంపూర్ణం

telugu,ashwatha tree in telugu,aswadhati stotram telugu,mantra in telugu,aswatha narayana stotram telugu,ashwattha stotram,stotram,motivation videos in telugu,peepal tree in telugu,ashvattha,telugu literature,aswatha vruksha stotram,stotra,ashwatha vriksha stotra,ashwatha vriksha vandana stotra,ashwatha tree in tamil,devi navaratri songs telugu,mantra in kannada,telugu grammar,telugu trending,aswatha vriksha stotram,telugu vyakaranam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *