April 24, 2024

Kasi panchakam lyrics in hindi

images 69 3

मनो निवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च
ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ १ ॥

यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं
सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा सा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ २ ॥

कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं
साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मा सा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ ३ ॥

काश्या हि काशत काशी काशी सर्वप्रकाशिका
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥ ४ ॥

काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा
भक्ति श्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः
विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनः साक्षिभूतोऽन्तरात्मा
देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत्किमस्ति ॥ ५ ॥

kashi panchakam,kashi panchakam hindi,updesha panchkam in hindi,sadhana panchkam in hindi,panchakam,what is panchakarma therapy in hindi,kashi panchaka,kashi panchakam lyrics,updesa panchkam classes in hin,suktam in hindi,manisha panchakam in telugu,sri suktam in hindi,mantra in hindi,kashi panchakam lyrics with meaning,astrology in hindi,kashi,kasi panchakam,rashifal today in hindi,bhishma panchak,hindi,kasi panchakkam,yati panchakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!