Varaha Puranam lyrics in hindi

Varaha Puranam lyrics in hindi

Varaha Puranam lyrics in hindi रैभ्य उवाच ।गदाधरं विबुधजनैरभिष्टुतंधृतक्षमं क्षुधित जनार्तिनाशनम् ।शिवं विशालाऽसुरसैन्यमर्दनंनमाम्यहं हतसकलाऽशुभं स्मृतौ…
Kasi panchakam lyrics in hindi

Kasi panchakam lyrics in hindi

Kasi panchakam lyrics in hindi मनो निवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका चज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिकाहं…
Sadhana Panchakam in hindi

Sadhana Panchakam in hindi

Sadhana Panchakam in hindi वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतांतेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मनस्त्यज्यताम् ।पापौघः परिभूयतां भवसुखे…
Dhati Panchakam in hindi

Dhati Panchakam in hindi

Dhati Panchakam in hindi पादुके यतिराजस्य कथयन्ति यदाख्यया ।तस्य दाशरथेः पादौ शिरसा धारयाम्यहम् ॥ पाषण्डद्रुमषण्डदावदहनश्चार्वाकशैलाशनिःबौद्धध्वान्तनिरासवासरपतिर्जैनेभकण्ठीरवः…
Atma Panchakam in hindi

Atma Panchakam in hindi

Atma Panchakam in hindi नाऽहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गंनाऽहङ्कारः प्राणवर्गो न चाऽहम् ।दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूर-स्साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥…
Brahma Jnanavali Mala in hindi

Brahma Jnanavali Mala in hindi

Brahma Jnanavali Mala in hindi सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् ।ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥…
Brahma Stotram in hindi

Brahma Stotram in hindi

Brahma Stotram in hindi देवा ऊचुः ।ब्रह्मणे ब्रह्मविज्ञानदुग्धोदधि विधायिने ।ब्रह्मतत्त्वदिदृक्षूणां ब्रह्मदाय नमो नमः ॥ १…