Paramadvaitham in telugu

Paramadvaitham in telugu

Paramadvaitham in telugu

images 49

నిర్వికారాం నిరాకారం నిరఞ్జనమనామయమ్ |
ఆద్యన్తరహిరం పూర్ణం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౧ ||

నిష్కళంకం నిరాభాసం త్రిపరిచ్ఛేదవర్జితమ్ |
ఆనన్దమజమవ్యక్తం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౨ ||

నిర్విశేషం నిరాకారం నిత్యముక్తమవిక్రియమ్ |
ప్రజ్ఞానైకరసం సత్యం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౩ ||

శుద్ధం బుద్ధం స్వతస్సిద్ధం పరం ప్రత్యగఖండితమ్
స్వప్రకాశం పరాకాశం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౪ ||

సుసూక్ష్మమస్తితామాత్రం నిర్వికల్పం మహత్తమమ్ |
కేవలం పరమాద్వైతం బ్రహ్మైవాహం న సంశయః || ౫ ||

paramdham,faith,param,paramgururadheshyamjimaharaj,babaradheshyam,paramgururadheshyamji,paramguru,ashram,dailyencouragement,shyam,prayer,bhajan,sadhguru,sawariya,babashyam,bibletruth,dailydevos,scripturedaily,prayerjournals,dailydevotional,dailydevotionals,dailypromiseword,morningmotivations,devotional,devotionals,morningdevotional,devotionalinidia,worship,god,godsword,baghwatgeeta,baghwan,guruji,satguru,devotee,satsang

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *