April 18, 2024

Paramadvaitham lyrics in kannada

images 49 1

ನಿರ್ವಿಕಾರಾಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಂಜನಮನಾಮಯಮ್ |
ಆದ್ಯಂತರಹಿತಂ ಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧ ||

ನಿಷ್ಕಳಂಕಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ತ್ರಿಪರಿಚ್ಛೇದವರ್ಜಿತಮ್ |
ಆನಂದಮಜಮವ್ಯಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨ ||

ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಮವಿಕ್ರಿಯಮ್ |
ಪ್ರಜ್ಞಾನೈಕರಸಂ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩ ||

ಶುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧಂ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧಂ ಪರಂ ಪ್ರತ್ಯಗಖಂಡಿತಮ್ |
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಂ ಪರಾಕಾಶಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೪ ||

ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಮಸ್ತಿತಾಮಾತ್ರಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಮಹತ್ತಮಮ್ |
ಕೇವಲಂ ಪರಮಾದ್ವೈತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೫ ||

paramdham,faith,param,paramgururadheshyamjimaharaj,babaradheshyam,paramgururadheshyamji,paramguru,ashram,dailyencouragement,shyam,prayer,bhajan,sadhguru,sawariya,babashyam,bibletruth,dailydevos,scripturedaily,prayerjournals,dailydevotional,dailydevotionals,dailypromiseword,morningmotivations,devotional,devotionals,morningdevotional,devotionalinidia,worship,god,godsword,baghwatgeeta,baghwan,guruji,satguru,devotee,satsang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!