Sri Maha Vishnu Stotram lyrics in hindi

Sri Maha Vishnu Stotram lyrics in hindi

Sri Maha Vishnu Stotram lyrics in hindi

images 2023 12 22T185421.329 3

गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

जलजनयन विधिनमुचिहरणमुख विबुधविनुतपदपद्म ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ १ ॥

भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारि ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ २ ॥

शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ ३ ॥

अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाल ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ ४ ॥

भक्तवर्यमिह भूरिकरुणया पाहि भारतीतीर्थम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ ५ ॥

इति जगद्गुरु श्रीभारतीतीर्थस्वामिना विरचितं श्रीमहाविष्णु स्तोत्रम् ॥

hari stotram with lyrics,shree hari stotram lyrics,hari stotram ringtone,sri hari stotram duet,vishnu bhajan hindi,hari stotram episode,sri hari stotram,hari stotram with meaning,hari stotram reaction,hari stotram benefits,hari stotram download,hari stotram fast,hari stotram dance,hari stotram status,hari stotram agam,hari stotram,hari strotram,jagajjalapalam lyrics,hari stotra,shree hari stotram,vishnu bhajan song,vishnu mantra,hari ashtakam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *