Sri Sudarshana Kavacham 2 lyrics in telugu

Sri Sudarshana Kavacham 2 lyrics in telugu

Sri Sudarshana Kavacham 2 lyrics in telugu

images 2023 12 22T210056.715

అస్య శ్రీసుదర్శనకవచ మహామంత్రస్య అహిర్బుధ్న్య ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సుదర్శనరూపీ పరమాత్మా దేవతా సహస్రారం ఇతి బీజం సుదర్శనం ఇతి శక్తిః చక్రరాడితి కీలకం మమ సర్వరక్షార్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఆచక్రాయ స్వాహా – అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
విచక్రాయ స్వాహా – తర్జనీభ్యాం నమః |
సుచక్రాయ స్వాహా – మధ్యమాభ్యాం నమః |
ధీచక్రాయ స్వాహా – అనామికాభ్యాం నమః |
సంచక్రాయ స్వాహా – కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
జ్వాలాచక్రాయ స్వాహా – కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఆచక్రాయ స్వాహా – హృదయాయ నమః |
విచక్రాయ స్వాహా – శిరసే స్వాహా |
సుచక్రాయ స్వాహా – శిఖాయై వషట్ |
ధీచక్రాయ స్వాహా – కవచాయ హుమ్ |
సంచక్రాయ స్వాహా – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
జ్వాలాచక్రాయ స్వాహా – అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ |
శంఖం శార్ఙ్గం సుఖేటం హలపరశుగదాపాశమంతర్దధానే
సవ్యే వామేఽథ చక్రేఽప్యసిముసల లసద్వజ్రహస్తం త్రిశూలమ్ |
జ్వాలాకేశం చ పాశం జ్వలదనలశిఖా విద్యుద్దృఙ్మండలస్థం
ప్రత్యాలీఢం త్రిణేత్రం పురగణమథనం భావయే మంత్రరాజమ్ ||

అథ మూలమంత్రమ్ |
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం సహస్రార హుం ఫట్ స్వాహా |

అథ కవచమ్ |
మస్తకం మే సహస్రారం పాతు ఫాలం సుదర్శనమ్ |
భ్రూమధ్యే చక్రరాట్ పాతు నేత్రేఽగ్న్యర్కేందులోచనః || ౧ ||

కర్ణౌ వేదస్తవః పాతు ఘ్రాణం పాతు విభీషణః |
మహాదేవః కపోలం మే చక్షూ రుద్రో వరప్రదః || ౨ ||

దంతాన్ పాతు జగద్వంద్యో రసనాం మమ సర్వదః |
సర్వవిద్యాం నృపః పాతు గిరం వాగీశ్వరోఽవతు || ౩ ||

వీరసింహో ముఖం పాతు చిబుకం భక్తవత్సలః |
సర్వదా పృష్ఠదేశే మే దేవానామభయప్రదః || ౪ ||

నాభిం షట్కోణగః పాతు ఘంటారావః కటిం తథా |
ఊరూ పాతు మహాశూరో జానునీ భీమవిక్రమః || ౫ ||

జంఘే పాతు మహావేగో గుల్ఫావదితిరంజనః |
పాతు పాదతలద్వంద్వం విశ్వభారో నిరంతరమ్ || ౬ ||

సుదర్శననృసింహో మే శరీరం పాతు సర్వదా |
పాతు సర్వాంగకాంతిం మే కల్పాంతాగ్నిసమప్రభః || ౭ ||

మమ సర్వాంగరోమాణి జ్వాలాకేశస్తు రక్షతు |
అంతర్బహిశ్చ మే పాతు విశ్వాత్మా సర్వతోముఖః || ౮ ||

రక్షాహీనం చ యత్స్థానం ప్రచండస్తత్ర రక్షతు |
సర్వతో దిక్షు మే పాతు జ్వాలాసాహస్రసంస్తుతమ్ || ౯ ||

ఇతి సౌదర్శనం దివ్యం కవచం సర్వకామదమ్ |
సర్వపాపోపశమనం సర్వవ్యాధినివారణమ్ || ౧౦ ||

సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వమంగళదాయకమ్ |
త్రిసంధ్యం జపతాం నౄణాం సర్వదా సర్వకామదమ్ || ౧౧ ||

ప్రాతరుత్థాయ యో భక్త్యా పఠేదేతత్సదా నరః |
తస్య కార్యేషు సర్వేషు విఘ్నః కోఽపి న జాయతే || ౧౨ ||

యక్షరాక్షసవేతాలపిశాచాశ్చ వినాయకః |
శాకినీ డాకినీ మాలా కాలికా చండికాదయః || ౧౩
భూతప్రేతపిశాచాశ్చ యేఽన్యే దుష్టగ్రహా అపి |
కవచస్య ప్రభావేన దృష్టిమాత్రేణ తేఽఖిలాః || ౧౪ ||

పలాయంతే యథా నాగాః పక్షిరాజస్య దర్శనాత్ |
అస్యాయుతం పురశ్చర్యా దశాంశం తిలసర్పిషా || ౧౫ ||

హవనం తత్సమం చైవ తర్పణం గంధవారిణా |
పుష్పాంజలిం దశాంశేన మృష్టాన్నైః సుఘృతప్లుతైః || ౧౬ ||

చతుర్వింశద్ద్విజా భోజ్యాస్తతః కార్యాణి సాధయేత్ |
విన్యస్య జవనో ధీరో యుద్ధార్థం యోఽధిగచ్ఛతి || ౧౭ ||

క్షణాజ్జిత్వాఽఖిలాన్ శత్రూన్ విజయీ భవతి ధ్రువమ్ |
మంత్రితాంబు త్రివారం వై పిబేత్సప్తదినావధి || ౧౮ ||

వ్యాధయః ప్రశమం యాంతి సకలాః కుక్షిసంభవాః |
ముఖరోగాక్షిరోగాణాం నాశనం పరమం మతమ్ || ౧౯ ||

భీతానామభిషేకాచ్చ మహాభయనివారణమ్ |
సప్తాభిమంత్రితానేన తులసీమూలమృత్తికా || ౨౦ ||

లింపేన్నశ్యంతి తద్రోగాః సప్త కృచ్ఛ్రాదయోఽఖిలాః |
లలాటే తిలకం నౄణాం మోహనం సర్వవశ్యకృత్ || ౨౧ ||

పరేషాం మంత్రతంత్రాది నాశనం పరమం మతమ్ |
అగ్నిసర్పాదిసర్వేషాం విషాణాం హరణం పరమ్ || ౨౨ ||

సౌవర్ణే రాజతే వాపి పత్రే భూర్జాదికేఽపి వా |
లిఖిత్వా పూజయేద్భక్త్యా స శ్రీమాన్భవతి ధ్రువమ్ || ౨౩ ||

బహునా కిమిహోక్తేన యద్యద్వాంఛతి మానవః |
సకలం ప్రాప్నుయాదస్య కవచస్య ప్రభావతః || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీ సుదర్శన కవచమ్ |

sudarshana kavacham in telugu,sudarshana kavacham stotram in telugu,sudarshana kavacham with lyrics,sudarshana kavacham benefits,sudarshana stotram telugu,sudarshana kavacham,sudarshana kavacham mantra,sudarshana kavacham stotram,sudarshana stotram song,lord vishnu bhajans in telugu,sudarshana stotram in sanskrit,sudarshana stotram new,sudarshana stotram,vishnu murthy songs,lord vishnu songs,lord vishnu devotional songs,lord vishnu popular songs

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *