May 24, 2024

Sri Sudarshana Kavacham 2 lyrics in kannada

images 2023 12 22T210056.715 1

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಕವಚ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸುದರ್ಶನರೂಪೀ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಸಹಸ್ರಾರಂ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಸುದರ್ಶನಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಚಕ್ರರಾಡಿತಿ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಆಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವಿಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸುಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಧೀಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸಂಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಜ್ವಾಲಾಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಆಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ವಿಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸುಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಧೀಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಸಂಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಜ್ವಾಲಾಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶಂಖಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಂ ಸುಖೇಟಂ ಹಲಪರಶುಗದಾಪಾಶಮಂತರ್ದಧಾನೇ
ಸವ್ಯೇ ವಾಮೇಽಥ ಚಕ್ರೇಽಪ್ಯಸಿಮುಸಲ ಲಸದ್ವಜ್ರಹಸ್ತಂ ತ್ರಿಶೂಲಮ್ |
ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ಚ ಪಾಶಂ ಜ್ವಲದನಲಶಿಖಾ ವಿದ್ಯುದ್ದೃಙ್ಮಂಡಲಸ್ಥಂ
ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂ ಪುರಗಣಮಥನಂ ಭಾವಯೇ ಮಂತ್ರರಾಜಮ್ ||

ಅಥ ಮೂಲಮಂತ್ರಮ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸಹಸ್ರಾರ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಮಸ್ತಕಂ ಮೇ ಸಹಸ್ರಾರಂ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ |
ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಚಕ್ರರಾಟ್ ಪಾತು ನೇತ್ರೇಽಗ್ನ್ಯರ್ಕೇಂದುಲೋಚನಃ || ೧ ||

ಕರ್ಣೌ ವೇದಸ್ತವಃ ಪಾತು ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ವಿಭೀಷಣಃ |
ಮಹಾದೇವಃ ಕಪೋಲಂ ಮೇ ಚಕ್ಷೂ ರುದ್ರೋ ವರಪ್ರದಃ || ೨ ||

ದಂತಾನ್ ಪಾತು ಜಗದ್ವಂದ್ಯೋ ರಸನಾಂ ಮಮ ಸರ್ವದಃ |
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಂ ನೃಪಃ ಪಾತು ಗಿರಂ ವಾಗೀಶ್ವರೋಽವತು || ೩ ||

ವೀರಸಿಂಹೋ ಮುಖಂ ಪಾತು ಚಿಬುಕಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಸರ್ವದಾ ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ಮೇ ದೇವಾನಾಮಭಯಪ್ರದಃ || ೪ ||

ನಾಭಿಂ ಷಟ್ಕೋಣಗಃ ಪಾತು ಘಂಟಾರಾವಃ ಕಟಿಂ ತಥಾ |
ಊರೂ ಪಾತು ಮಹಾಶೂರೋ ಜಾನುನೀ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ || ೫ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಮಹಾವೇಗೋ ಗುಲ್ಫಾವದಿತಿರಂಜನಃ |
ಪಾತು ಪಾದತಲದ್ವಂದ್ವಂ ವಿಶ್ವಭಾರೋ ನಿರಂತರಮ್ || ೬ ||

ಸುದರ್ಶನನೃಸಿಂಹೋ ಮೇ ಶರೀರಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗಕಾಂತಿಂ ಮೇ ಕಲ್ಪಾಂತಾಗ್ನಿಸಮಪ್ರಭಃ || ೭ ||

ಮಮ ಸರ್ವಾಂಗರೋಮಾಣಿ ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಸ್ತು ರಕ್ಷತು |
ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || ೮ ||

ರಕ್ಷಾಹೀನಂ ಚ ಯತ್ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಚಂಡಸ್ತತ್ರ ರಕ್ಷತು |
ಸರ್ವತೋ ದಿಕ್ಷು ಮೇ ಪಾತು ಜ್ವಾಲಾಸಾಹಸ್ರಸಂಸ್ತುತಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಸೌದರ್ಶನಂ ದಿವ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪೋಪಶಮನಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ || ೧೦ ||

ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಜಪತಾಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೧೧ ||

ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದೇತತ್ಸದಾ ನರಃ |
ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವೇಷು ವಿಘ್ನಃ ಕೋಽಪಿ ನ ಜಾಯತೇ || ೧೨ ||

ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸವೇತಾಲಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ವಿನಾಯಕಃ |
ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ಮಾಲಾ ಕಾಲಿಕಾ ಚಂಡಿಕಾದಯಃ || ೧೩
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಯೇಽನ್ಯೇ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾ ಅಪಿ |
ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ದೃಷ್ಟಿಮಾತ್ರೇಣ ತೇಽಖಿಲಾಃ || ೧೪ ||

ಪಲಾಯಂತೇ ಯಥಾ ನಾಗಾಃ ಪಕ್ಷಿರಾಜಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ |
ಅಸ್ಯಾಯುತಂ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾ ದಶಾಂಶಂ ತಿಲಸರ್ಪಿಷಾ || ೧೫ ||

ಹವನಂ ತತ್ಸಮಂ ಚೈವ ತರ್ಪಣಂ ಗಂಧವಾರಿಣಾ |
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ದಶಾಂಶೇನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನೈಃ ಸುಘೃತಪ್ಲುತೈಃ || ೧೬ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶದ್ದ್ವಿಜಾ ಭೋಜ್ಯಾಸ್ತತಃ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಾಧಯೇತ್ |
ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಜವನೋ ಧೀರೋ ಯುದ್ಧಾರ್ಥಂ ಯೋಽಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೧೭ ||

ಕ್ಷಣಾಜ್ಜಿತ್ವಾಽಖಿಲಾನ್ ಶತ್ರೂನ್ ವಿಜಯೀ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ |
ಮಂತ್ರಿತಾಂಬು ತ್ರಿವಾರಂ ವೈ ಪಿಬೇತ್ಸಪ್ತದಿನಾವಧಿ || ೧೮ ||

ವ್ಯಾಧಯಃ ಪ್ರಶಮಂ ಯಾಂತಿ ಸಕಲಾಃ ಕುಕ್ಷಿಸಂಭವಾಃ |
ಮುಖರೋಗಾಕ್ಷಿರೋಗಾಣಾಂ ನಾಶನಂ ಪರಮಂ ಮತಮ್ || ೧೯ ||

ಭೀತಾನಾಮಭಿಷೇಕಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಮ್ |
ಸಪ್ತಾಭಿಮಂತ್ರಿತಾನೇನ ತುಲಸೀಮೂಲಮೃತ್ತಿಕಾ || ೨೦ ||

ಲಿಂಪೇನ್ನಶ್ಯಂತಿ ತದ್ರೋಗಾಃ ಸಪ್ತ ಕೃಚ್ಛ್ರಾದಯೋಽಖಿಲಾಃ |
ಲಲಾಟೇ ತಿಲಕಂ ನೄಣಾಂ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಕೃತ್ || ೨೧ ||

ಪರೇಷಾಂ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಾದಿ ನಾಶನಂ ಪರಮಂ ಮತಮ್ |
ಅಗ್ನಿಸರ್ಪಾದಿಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಷಾಣಾಂ ಹರಣಂ ಪರಮ್ || ೨೨ ||

ಸೌವರ್ಣೇ ರಾಜತೇ ವಾಪಿ ಪತ್ರೇ ಭೂರ್ಜಾದಿಕೇಽಪಿ ವಾ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಶ್ರೀಮಾನ್ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೩ ||

ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ಯದ್ಯದ್ವಾಂಛತಿ ಮಾನವಃ |
ಸಕಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಕವಚಮ್ |

shree hari stotram lyrics,jagajjalapalam lyrics,vishnu powerful mantra in kannada,vishnu stotram with lyrics in hindi,sri hari stotram in kannada,full shri krishna ashtakam with lyrics,krishna ashtakam in telugu,vishnu stotram with lyrics,aarti with lyrics,shri hari stotram lyrics,sri hari stotram lyrics,stotram lyrics shree hari,hari stotram lyrics,sri krishna ashtakam,shri krishna ashtakam,krishna ashtakam,vishnu stotram kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!