May 21, 2024

Sri Tulasi Kavacham in kannada

images 29 2

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀತುಲಸೀಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀತುಲಸೀದೇವತಾ, ಮಮ ಈಪ್ಸಿತಕಾಮನಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ತುಲಸೀ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಿ ನಮಃ ಪಂಕಜಧಾರಿಣಿ |
ಶಿರೋ ಮೇ ತುಲಸೀ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಪಾತು ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೧ ||

ದೃಶೌ ಮೇ ಪದ್ಮನಯನಾ ಶ್ರೀಸಖೀ ಶ್ರವಣೇ ಮಮ |
ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಸುಗಂಧಾ ಮೇ ಮುಖಂ ಚ ಸುಮುಖೀ ಮಮ || ೨ ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಪಾತು ಶುಭದಾ ಕಂಠಂ ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಮಮ |
ಸ್ಕಂಧೌ ಕಲ್ಹಾರಿಣೀ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ || ೩ ||

ಪುಣ್ಯದಾ ಮೇ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ನಾಭಿಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಕಟಿಂ ಕುಂಡಲಿನೀ ಪಾತು ಊರೂ ನಾರದವಂದಿತಾ || ೪ ||

ಜನನೀ ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಸಕಲವಂದಿತಾ |
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ಪಾದೌ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಿಣೀ || ೫ ||

ಸಂಕಟೇ ವಿಷಮೇ ದುರ್ಗೇ ಭಯೇ ವಾದೇ ಮಹಾಹವೇ |
ನಿತ್ಯಂ ಹಿ ಸಂಧ್ಯಯೋಃ ಪಾತು ತುಲಸೀ ಸರ್ವತಃ ಸದಾ || ೬ ||

ಇತೀದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ತುಲಸ್ಯಾಃ ಕವಚಾಮೃತಮ್ |
ಮರ್ತ್ಯಾನಾಮಮೃತಾರ್ಥಾಯ ಭೀತಾನಾಮಭಯಾಯ ಚ || ೭ ||

ಮೋಕ್ಷಾಯ ಚ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಧ್ಯಾಯಿನಾಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗಕೃತ್ |
ವಶಾಯ ವಶ್ಯಕಾಮಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ವೇದವಾದಿನಾಮ್ || ೮ ||

ದ್ರವಿಣಾಯ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಪಾಪಿನಾಂ ಪಾಪಶಾಂತಯೇ |
ಅನ್ನಾಯ ಕ್ಷುಧಿತಾನಾಂ ಚ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಸ್ವರ್ಗಮಿಚ್ಛತಾಮ್ || ೯ ||

ಪಶವ್ಯಂ ಪಶುಕಾಮಾನಾಂ ಪುತ್ರದಂ ಪುತ್ರಕಾಂಕ್ಷಿಣಾಮ್ |
ರಾಜ್ಯಾಯ ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯಾನಾಮಶಾಂತಾನಾಂ ಚ ಶಾಂತಯೇ || ೧೦ ||

ಭಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಿ |
ಜಾಪ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗೃಹಸ್ಥೇನ ವಿಶೇಷತಃ || ೧೧ ||

ಉದ್ಯಂತಂ ಚಂಡಕಿರಣಮುಪಸ್ಥಾಯ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ |
ತುಲಸೀ ಕಾನನೇ ತಿಷ್ಠಾನ್ನಾಸೀನೋ ವಾ ಜಪೇದಿದಮ್ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ತಥೈವ ಮಮ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ |
ಮಮ ಪ್ರಿಯಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಹರಿಭಕ್ತಿವಿವರ್ಧನಮ್ || ೧೩ ||

ಯಾ ಸ್ಯಾನ್ಮೃತಪ್ರಜಾನಾರೀ ತಸ್ಯಾ ಅಂಗಂ ಪ್ರಮಾರ್ಜಯೇತ್ |
ಸಾ ಪುತ್ರಂ ಲಭತೇ ದೀರ್ಘಜೀವಿನಂ ಚಾಪ್ಯರೋಗಿಣಮ್ || ೧೪ ||

ವಂಧ್ಯಾಯಾ ಮಾರ್ಜಯೇದಂಗಂ ಕುಶೈರ್ಮಂತ್ರೇಣ ಸಾಧಕಃ |
ಸಾಽಪಿ ಸಂವತ್ಸರಾದೇವ ಗರ್ಭಂ ಧತ್ತೇ ಮನೋಹರಮ್ || ೧೫ ||

ಅಶ್ವತ್ಥೇ ರಾಜವಶ್ಯಾರ್ಥೀ ಜಪೇದಗ್ನೇಃ ಸುರೂಪಭಾಕ್ |
ಪಲಾಶಮೂಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ತೇಜೋಽರ್ಥ್ಯಭಿಮುಖೋ ರವೇಃ || ೧೬ ||

ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಚಂಡಿಕಾಗೇಹೇ ಶತ್ರುಹತ್ಯೈ ಗೃಹೇ ಮಮ |
ಶ್ರೀಕಾಮೋ ವಿಷ್ಣುಗೇಹೇ ಚ ಉದ್ಯಾನೇ ಸ್ತ್ರೀವಶಾ ಭವೇತ್ || ೧೭ ||

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಶೃಣು ಸೈನ್ಯೇಶ ತತ್ತ್ವತಃ |
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಭಿಧ್ಯಾಯೇತ್ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಮ್ || ೧೮ ||

ಮಮ ಗೇಹಗತಸ್ತ್ವಂ ತು ತಾರಕಸ್ಯ ವಧೇಚ್ಛಯಾ |
ಜಪನ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ಕವಚಂ ತುಲಸೀಗತಮಾನಸಃ || ೧೯ ||

ಮಂಡಲಾತ್ತಾರಕಂ ಹಂತಾ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ತುಲಸೀಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ತುಲಸೀಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

tulasi kavacham,tulasi,tulasi kavacham in telugu,kavacham,tulasi stotram,tulasi stotram in telugu,navagraha stotram in kannada,navagraha mantra with lyrics in kannada,navagraha stotram kannada,tulasi kavacham song,tulasi kavacham and vivah,rama raksha stotra in kannada,navagraha gayatri mantra in kannada,tulasi kavacham stotram,rudra kavacham in telugu,tulasi stotram in sanskrit,ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಗೀತಾಮೃತಂ – tulasi kavacham,durga kavacham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!