Atma Panchakam in telugu

Atma Panchakam in telugu నాఽహం దేహో నేంద్రియాణ్యంతరంగంనాఽహంకారః ప్రాణవర్గో న చాఽహమ్ |దారాపత్యక్షేత్రవిత్తాదిదూర-స్సాక్షీ నిత్యః ప్రత్యగాత్మా శివోఽహమ్ ||…