Sri Narayana Stotram lyrics in kannada

Sri Narayana Stotram lyrics in kannada

Sri Narayana Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 18T130648.066 1

ಮೃಗಶೃಂಗ ಉವಾಚ-
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಳಿನಾಯತಲೋಚನಾಯ
ನಾಥಾಯ ಪತ್ರಸ್ಥನಾಯಕವಾಹನಾಯ |
ನಾಳೀಕಸದ್ಮರಮಣೀಯಭುಜಾಂತರಾಯ
ನವ್ಯಾಂಬುದಾಭರುಚಿರಾಯ ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ || ೧ ||

ನಮೋ ವಾಸುದೇವಾಯ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ |
ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಯಥೇಚ್ಛವಪುಷೇ ನಮಃ || ೨ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನುಪಸಂಹಾರಾನ್ ಮನಸಾ ಕುರ್ವತೇ ನಮಃ |
ಸಂಹೃತ್ಯ ಸಕಲಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಶಾಯಿನೇ ವಟಪಲ್ಲವೇ || ೩ ||

ಸದಾನಂದಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ |
ಸ್ವೇಚ್ಛಾಧೀನಚರಿತ್ರಾಯ ನಿರೀಶಾಯೇಶ್ವರಾಯ ಚ || ೪ ||

ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೇ ಸದ್ಯೋ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ |
ವಸತೇ ಭಕ್ತಚಿತ್ತೇಷು ಹೃದಯೇ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ || ೫ ||

ಚರಾಚರಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ತೇಜಸಾ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠತೇ |
ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯ ಮಹತೋ ಮಹತೇಽಣೋರಣೀಯಸೇ || ೬ ||

ಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ ದಾಂತಾಯ ವಾಕ್ಯೈರುಪನಿಷದ್ಭವೈಃ |
ಅಪಾರಘೋರಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರಹೇತವೇ || ೭ ||

ನಮಸ್ತೇ ಲೋಕನಾಥಾಯ ಲೋಕಾತೀತಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪರಮಕಳ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೮ ||

ಅಚ್ಯುತಾಯಾಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಃ ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ನಮಃ ಸತತ ಭಾಸ್ವತೇ || ೯ ||

ನಮಃ ಕಮಲನೇತ್ರಾಯ ನಮೋಽನಂತಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ |
ನಮಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ಧತ್ರೇ ನಮಸ್ತ್ರಿಯುಗಶಕ್ತಯೇ || ೧೦ ||

ನಮಃ ಸಮಸ್ತಸುಹೃದೇ ನಮಃ ಸತತಜಿಷ್ಣವೇ |
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಧಾರಿಣೇ ಲೋಕಧಾರಿಣೇ || ೧೧ ||

ಸ್ಫುರತ್ಕಿರೀಟಕೇಯೂರಮುಕುಟಾಂಗದಧಾರಿಣೇ |
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಿರೀಹಾಯ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶರಣ್ಯ ಶರಣಾಗತಮ್ |
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಾಶ್ರಯಃ ಪರಮಾ ಗತಿಃ || ೧೩ ||

ತ್ವಯಿ ಸ್ಥಿತಂ ಯಥಾ ಚಿತ್ತಂ ನ ಮೇ ಚಂಚಲತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ತಥಾ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಶರಣ್ಯಂ ತ್ವಾಗತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ |
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಮೃಗಶೃಂಗ ಕೃತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

narayana stotram kannada,lakshmi narayana stotram,narayana hrudaya stotram,stotram,narayana stotram,kannada narayana stotram,sri lakshmi narayana hrudaya stotram,lakshmi narayana hrudaya stotram,narayana stotram kannada lyrics,narayana stotram with lyrics,laxmi hrudayam stotram in kannada,narayana stotram with kannada lyrics,lakshmi hrudayam stotram in kannada,narayana stotram kannada haadugalu,narayana stotram kannada bhakthi song,sri lakshmi narayana

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *