Sri Sudarshana Vimsathi lyrics in kannada

Sri Sudarshana Vimsathi lyrics in kannada

Sri Sudarshana Vimsathi lyrics in kannada ಷಟ್ಕೋಣಾಂತರಮಧ್ಯಪದ್ಮನಿಲಯಂ ತತ್ಸಂಧಿದಿಷ್ಠಾನನಂಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಚಾರುಭೂಷಣಭುಜಂ ಸಜ್ವಾಲಕೇಶೋದಯಮ್ |ವಸ್ತ್ರಾಲೇಪನಮಾಲ್ಯವಿಗ್ರಹತನುಂ ತಂ ಫಾಲನೇತ್ರಂ ಗುಣೈಃಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಪದಾಂಬುಜಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚಕ್ರಾಧಿರಾಜಂ…
Dhanvantari Mantra lyrics in Kannada

Dhanvantari Mantra lyrics in Kannada

Dhanvantari Mantra lyrics in Kannada ಧ್ಯಾನಂ |ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣೋ ನಾರಾಯಣಾಽಮೃತರೋಗಾನ್ಮೇ ನಾಶಯಾಽಶೇಷಾನಾಶು ಧನ್ವಂತರೇ ಹರೇ |ಆರೋಗ್ಯಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಷ್ಯಂ…
Tiruppavai lyrics in kannada

Tiruppavai lyrics in kannada

Tiruppavai lyrics in kannada ನೀಳಾ ತುಂಗ ಸ್ತನಗಿರಿತಟೀ ಸುಪ್ತಮುದ್ಬೋಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿಶತಶಿರಃ ಸಿದ್ಧಮಧ್ಯಾಪಯಂತೀ |ಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಸ್ರಜಿ ನಿಗಳಿತಂ…
Sri Parashurama Stuti lyrics in kannada

Sri Parashurama Stuti lyrics in kannada

Sri Parashurama Stuti lyrics in kannada ಕುಲಾಚಲಾ ಯಸ್ಯ ಮಹೀಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯಃಪ್ರಯಚ್ಛತಃ ಸೋಮದೃಷತ್ತ್ವಮಾಪುಃ |ಬಭೂವುರುತ್ಸರ್ಗಜಲಂ ಸಮುದ್ರಾಃಸ ರೈಣುಕೇಯಃ ಶ್ರಿಯಮಾತನೀತು…
Deena Bandhu Ashtakam lyrics in kannada

Deena Bandhu Ashtakam lyrics in kannada

Deena Bandhu Ashtakam lyrics in kannada ಯಸ್ಮಾದಿದಂ ಜಗದುದೇತಿ ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯಂಯಸ್ಮಿನ್ನವಸ್ಥಿತಮಶೇಷಮಶೇಷಮೂಲೇ |ಯತ್ರೋಪಯಾತಿ ವಿಲಯಂ ಚ ಸಮಸ್ತಮಂತೇದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ…