Apamarjana Stotram lyrics in Kannada

Apamarjana Stotram lyrics in Kannada

Apamarjana Stotram lyrics in Kannada ಶ್ರೀದಾಲ್ಭ್ಯ ಉವಾಚ |ಭಗವನ್ಪ್ರಾಣಿನಃ ಸರ್ವೇ ವಿಷರೋಗಾದ್ಯುಪದ್ರವೈಃ |ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾಭಿಘಾತೈಶ್ಚ ಸರ್ವಕಾಲಮುಪದ್ರುತಾಃ || ೧ ||…
Sri Shaligrama Stotram lyrics in kannada

Sri Shaligrama Stotram lyrics in kannada

Sri Shaligrama Stotram lyrics in kannada ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಾಲಿಗ್ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಶಾಲಿಗ್ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರ…
Sri Narayana Ashtakam lyrics in kannada

Sri Narayana Ashtakam lyrics in kannada

Sri Narayana Ashtakam lyrics in kannada ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಭಯಪ್ರದಾನಸಮಯಾದಾರ್ತಾರ್ತಿನಿರ್ವಾಪಣಾ--ದೌದಾರ್ಯಾದಘಶೋಷಣಾದಗಣಿತಶ್ರೇಯಃ ಪದಪ್ರಾಪಣಾತ್ |ಸೇವ್ಯಃ ಶ್ರೀಪತಿರೇಕ ಏವ ಜಗತಾಮೇತೇಽಭವತ್ಸಾಕ್ಷಿಣಃಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಕರಿರಾಟ್ ಪಾಂಚಾಲ್ಯಹಲ್ಯಾಧ್ರುವಃ…